Informujemy Koleżanki i Kolegów, że termin oddziałowego spotkania opłatkowo - noworocznego został ustalony 15 grudnia 2018 r. Informacje nt. jego organizacji przekażemy w terminie późniejszym.

W imieniu zarządu Oddziału Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz Oddziału

 

OBWIESZCZENIE


Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 11 grudnia 2017 r.


O harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
oraz formie egzaminów i języku, w jakim będą one przeprowadzane
Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99) ogłasza się,
co następuje:
1. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2018 r.