Regulamin Strony OT04

REGULAMIN STRONY ODDZIAŁOWEJ PZK OT04

www.ot04.pl

DATA PUBLIKACJI: 14.03.2017r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Strona oddziałowa OT04 – wszelkiego rodzaju treści dotyczące działalności krótkofalarskiej związanej z funkcjonowaniem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, jego członków i sympatyków w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału lub niniejszy Regulamin.

1.Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w procesie rejestracji uzyskała dostęp do funkcjonalności i treści strony dostępnej tylko dla grupy użytkowników określonych przez Zarząd Oddziału Bydgoskiego PZK.

Oddział, oddział terenowy PZK – jeżeli nie zaznaczono inaczej – Bydgoski Oddział terenowy PZK OT04.

Zarząd Oddziału lub Zarząd lub ZO – organ Polskiego Związku Terenowego w rozumieniu §§ 36, 38, 391 statutu PZK.

2.Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.ot04.pl;

4.Serwis internetowy OT04 – serwis internetowy dostępny pod www.ot04pzk.pl i www.ot04.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może po poprawnej rejestracji jako użytkownik zarejestrowany uzyskać dostęp do ukrytych zasobów serwisu internetowego;

5.Ukryte zasoby– materiały zgromadzone przez użytkowników serwisu internetowego na zasadach i w zakresie określonym przez Zarząd, niedostępne dla ogółu użytkowników i nieprezentowane w sposób bezpośredni na stronie internetowej;

6.Administrator– osoba fizyczna odpowiadająca za prawidłowe działanie serwisu internetowego wyznaczona przez zarząd oddziału terenowego PZK OT04,

7.Redaktor– osoba fizyczna redagująca, sprawdzająca i publikująca materiały w serwisie internetowym, wyznaczona przez zarząd oddziału terenowego PZK OT04;

8. Materiały- opracowane i zebrane oraz zamieszczone w serwisie internetowym dzieła użytkowników w postaci elektronicznej, mające charakter informacyjny, promocyjny, edukacyjny w dziedzinie szeroko pojętego krótkofalarstwa i działalności Polskiego Związku Krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK, innych organów i struktur organizacyjnych przewidzianych statutem PZK, w tym głównie OT04.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego OT04 i ewentualnych innych domen, będących w dyspozycji oddziału terenowego PZK OT04,

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności w zależności od dostępnych możliwości:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego OT04;

b) warunki i zasady zamieszczania materiałów przez użytkowników oraz prawa autorskie.

2.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator serwisu internetowego OT04 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób niezarejestrowanych w serwisie internetowym.

III. Zasady rejestracji użytkownika w serwisie internetowym OT04.

3.1. Warunkiem uzyskania dostępu do zasobów ukrytych serwisu internetowego OT04 jest zgłoszenie chęci do administratora niniejszego serwisu z podaniem znaku krótkofalarskiego, imienia i nazwiska.

3.2. Rejestracja następuje po weryfikacji zgłoszenia przez aktualny zarząd PZK OT04.

3.3. Warunkiem rejestracji lub publikacji na stronie oddziałowej OT04 materiałów jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.

3.4. Administrator serwisu może zawiesić użytkownikowi prawa do korzystania z serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię innych osób.

3.5. Użytkownik, któremu administrator ograniczył lub zawiesił prawo do korzystania z serwisu internetowego OT04, przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału skierowane przez sekretarza oddziału drogą elektroniczną lub na adres poczty tradycyjnej. Odwołanie rozpatrywane jest w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu ZO. Zarząd może uchylić, utrzymać na określony czas decyzje administratora lub całkowicie pozbawić użytkownika praw użytkownika zarejestrowanego. W przypadku pozbawienia praw użytkownika zarejestrowanego osoba taka może wystąpić o ponowną rejestrację w serwisie po upływie 6 miesięcy od decyzji ZO.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i materiałów w ramach serwisu internetowego administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, kopiowania i rozpowszechniania materiałów bez zgody autorów.

3.7. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z serwisu internetowego OT04 w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego OT04 niezamówionej informacji handlowej (spam), lub reklam bez zgody zarządu oddziału PZK OT04;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego OT04 jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania z serwisu internetowego OT04 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zasady przekazywania i umieszczania materiałów w serwisie internetowym www.ot04.pl

4.1. Użytkownik zarejestrowany i użytkownik lub osoba przekazująca materiały do publikacji na stronie oddziałowej OT04 chcąc zamieścić informacje związane z treściami zamieszczanymi w serwisie internetowym OT04, w szczególności o tematyce krótkofalarskiej:

a) zobowiązana jest przekazać materiał do akceptacji do redaktora lub administratora celem weryfikacji treści;

b) może przekazać materiały pod warunkiem, że jest ich autorem lub posiada wszelkie prawa do nich, w tym do kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji;

c) podczas transmisji na żywo przestrzega niniejszego regulaminu.

V. Prawa autorskie przekazywanych materiałów:

5.1. Osoba przekazując materiał do publikacji w serwisie internetowym OT04:

a) zachowuje swoje prawa do przekazanych materiałów, zgłaszania poprawek do treści oraz ich daty zakończenia publikacji lub przenoszenia do innego miejsca w Internecie, informując o tym fakcie redaktora lub administratora;

b) wyraża zgodę na ich dalszą publikację w przypadku zmiany adresu serwisu internetowego będącego w dyspozycji zarządu oddziału terenowego PZK OT04;

c) może publikować przesłany materiał w innych miejscach w Internecie, dokonywać podlinkowania do materiału w serwisie internetowym OT04 bez zgody i informowania zarządzających niniejszym serwisem internetowym,

VI Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

© SP2JAR/SP2LQP 05.03.2017r.