Zawody UMB

Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY

1. Cel zawodów:

 • Upamiętnienie rocznicy nadania lokacji Bydgoszczy przez Króla Kazimierza III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346r. w Brześciu Kujawskim,

 • Promocja miasta Bydgoszczy i regionu województwa kujawsko-pomorskiego wśród krótkofalowców Polski i innych krajów Świata,

 • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów,

 • Popularyzacja programów dyplomowych POLSKA Award i SP Powiat Award

2. Organizator zawodów:

 • Bydgoski Oddział Terenowy PZK

 • Patronat – Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

3.Termin zawodów :

 • 3 sobota kwietnia każdego roku w godz. 14:00-15:59 UTC

 • obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Pasma i emisje:

 • pasma 80m i 40m - zgodnie z BAND-PLANEM wyłącznie w segmentach pasm przeznaczonych dla danych emisji

 • emisje CW i SSB

5. Uczestnicy

Licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał. 

Ważne! Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy, kontestowy lub okolicznościowy.


6
. Wywołanie w zawodach:

na SSB „Wywołanie w zawodach UMB”, na CW „Test UMB” lub „” CQ UMB”

7
. Raporty i grupy kontrolne:
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu województwa i powiatu (zapisane łącznie) zgodnego z lokalizacją , z której stacja pracuje w zawodach:

 • stacje polskie po numerze QSO podają skrót swojego województwa i powiatu (zapis łączny), np. na CW 599 001PBM , na SSB 59 002PBM

 • stacje nadające spoza terytorium Polski podają jedynie raport RS(T) i nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB - 59 001

 • Ważne!
  - wszystkich uczestników obowiązuje ciągła numeracja QSOs.
  - nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania zawodów.
  - pamiętaj , aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry
  0 (zero) z literą O(duże O).

8. Punktacja:
-
za bezbłędne łączności ze stacjami z województwa kujawsko-pomorskiego (P) -

2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW.

Wykaz powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (P):

Powiat       Nazwa
AK     aleksandrowski - Aleksandrów Kuj.
BC     brodnicki - Brodnica
BM     bydgoski - Bydgoszcz [grodzki] 
BY     bydgoski - Bydgoszcz
CL     chełmiński - Chełmno
GM     grudziądzki - Grudziądz [grodzki] 
GR     grudziądzki - Grudziądz
GU     golubsko-dobrzyński - Golub Dobrzyń
IN     inowrocławski - Inowrocław
LP     lipnowski - Lipno
MO    mogileński - Mogilno
NA    nakielski - Nakło
RJ     radziejowski - Radziejów
RY    rypiński - Rypin
SJ     sępoleński - Sępólno Kraj.
SW    świecki - Świecie
TM    toruński - Toruń [grodzki]
TO    toruński - Toruń
TU    tucholski - Tuchola
WK    włocławski - Włocławek [grodzki]
WL    włocławski - Włocławek
WO   wąbrzeski - Wąbrzeźno
ZN    żniński - Żnin
- z pozostałymi stacjami 1 pkt. na SSB, 2 pkt. na CW. 
Wynik końcowy stanowi suma punktów za bezbłędne łączności. Mnożnika nie stosuje się.

Wynik końcowy stanowi suma punktów za bezbłędne łączności. Mnożnika nie stosuje się.

9. Kategorie (WSZYSTKIE KATEGORIE - MIX):

A – Stacje indywidualne z woj. kujawsko-pomorskiego
B – Stacje klubowe z woj. kujawsko-pomorskiego
C – Stacje nasłuchowe z woj. kujawsko-pomorskiego indywidualne i klubowe

D – Pozostałe polskie stacje indywidualne
E – Pozostałe polskie stacje klubowe
F – Polskie stacje nasłuchowe indywidualne i klubowe
G – Zagraniczne stacje indywidualne i klubowe.
H Zagraniczne stacje nasłuchowe indywidualne i klubowe

CHECKLOG - log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany)

 • Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii

 • Stacje członków komisji sędziowskiej nie będą klasyfikowane.

 • Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY

 • Logi z ilością łączności 10 i mniej będą traktowane jako logi tylko do kontroli i zostaną automatycznie przeniesione do kategorii CHECKLOG

 • Stacje SWL mogą przeprowadzać nasłuch jednej stacji maksymalnie 4 razy

(po 2 emisje na pasmo: na 80m na CW i SSB oraz na 40m na CW i SSB)

10. Nie zalicza się łączności w przypadku:

 • nawiązanie łączności poza czasem trwania zawodów,

 • powtórzenia łączności na tym samym paśmie i tą samą emisją,

 • niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 5 minut,

 • nastąpiła zmiana lokalizacji w czasie trwania zawodów,

 • użycia w zawodach więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego i do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy lub okolicznościowy,

 • QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”),

 • braku logu korespondenta,

 • nawiązania łączności typu CROSS-BAND i/lub CROSS-MODE

Uwaga!

Jakakolwiek niezgodność w logach stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

11. Nagrody :

W związku z działaniami pro-ekologicznymi od 2020 roku :

- za zajęcie miejsc od I do V w poszczególnych grupach dyplomy E-AWARD (w formacie PDF) .
- wszystkim uczestnikom zawodów , którzy nadeślą log w wymaganym terminie, wysłane zostaną indywidualne Elektroniczne Certyfikaty Udziału  (w formacie PDF) .

Uwaga!

Jeżeli na miejscach premiowanych dyplomem E-AWARD są stacje z taką samą ilością punktów, to kolejność stacji w danej kategorii jest ustalana,

zgodnie z zasadą mniejszej ilości niezaliczonych QSOs lub wcześniejszego przysłania logu.

 

 

12. Dziennik zawodów (bez konieczności obliczania punktów):

Do logowania w zawodach zalecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://sp7dqr.pl/download/download.php?id=91


Log sporządzany jest w czasie
UTC - plik w formacie cabrillo (*.cbr , *.log) np. sp2pby.cbr lub sp2zao_p.log (nazwę pliku piszemy małymi literami) przesyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed upływem 7 dni po zawodach. W temacie e-maila wpisujemy skrót zawodów i znak swój wywoławczy używany w zawodach np. UMB SP2PBY lub UMB SP2ZAP/P , a do wiadomości załączamy plik w formacie cabrillo.

13. Wyniki zawodów: zostaną obliczone po upływie do 40 dni po ich zakończeniu i opublikowane na stronie http://ot04.pl/index.php/zawody-umb

Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 3 dni od chwili publikacji Wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

 

Komisja zawodów:

1. Członek zarządu Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy – przewodniczący komisji
2. Oddelegowany członek Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy – członek komisji

 

 

 


 

Polish Nationwide Contest Rules

THE BIRTH OF THE CITY BYDGOSZCZ

1. Goal:

 • Commemorating the anniversary of granting location privilege to Bydgoszcz
  by King Casimir III the Great on 19 April 1346 in Brześć Kujawski

 • Promotion of city Bydgoszcz and Kuyavian-Pomeranian voivodeship region among radio amateurs from Poland and other countries

 • Training and perfecting participant’s operation techniques

 • Popularization of POLSKA Award and SP Powiat Award programs.

2. Organized by:

 • Bydgoszcz local PZK branch

 • Patronate – Bydgoszcz local PZK branch management

3. Date and time:

 • 3rd Saturday of April each year 14:00 – 15:59 UTC

 • 5 minutes of QRT before and after the contest.

4. Bands and modes:

 • 80m and 40m bands – according to the band plan exclusively in segment intended for each mode

 • CW and SSB

5. Participants:

Every licensed individual or club amateur radio stations and SWLs, polish as well as foreign, which during the contest will not use more than 100W output power and will use only one transmitter.
Important! It is not allowed to use more than one personal call sign, despite the fact that the individual or club station owns more than one valid basic, contest or special call sign.

6. CQ call format:

on SSB „Wywołanie w zawodach UMB” or „CQ UMB Contest”, on CW „Test UMB” or „ CQ UMB”

7. Contest Exchange:

Contest participants exchange control group which contain report RS(T), QSO serial number, voivodeship and county abbreviation (written together) consistent with localization from which the station works in contest:

 • polish stations after QSO serial number give voivodeship and county abbreviation (written together), i.e. using CW 599 001PBM , using SSB 59 002PBM

 • foreign stations give only report RS(T) and a QSO i.e. using CW - 599 001,
  using SSB -
  59 001

 • Important!
  - QSO numeration is continuous regardless band / mode.
  - localization change during the contest is forbidden.
  - remember not to mistake 0 digit (zero) with letter O (big O letter) in exchange group.

 

8. Scoring:

 • for correct contacts with stations working from Kuyavian-Pomeranian voivodeship (P) - 2 pts. on SSB, 4 pts. on CW

List of counties of Kuyavian-Pomeranian voivodeship (P):

 

AK aleksandrowski - Aleksandrów Kuj.
BC brodnicki - Brodnica
BM bydgoski - Bydgoszcz [grodzki]
BY bydgoski - Bydgoszcz
CL chełmiński - Chełmno
GM grudziądzki - Grudziądz [grodzki]
GR grudziądzki - Grudziądz
GU golubsko-dobrzyński - Golub Dobrzyń
IN inowrocławski - Inowrocław
LP lipnowski - Lipno
MO mogileński - Mogilno
NA nakielski - Nakło
RJ radziejowski - Radziejów
RY rypiński - Rypin
SJ sępoleński - Sępólno Kraj.
SW świecki - Świecie
TM toruński - Toruń [grodzki]
TO toruński - Toruń
TU tucholski - Tuchola
WK włocławski - Włocławek [grodzki]
WL włocławski - Włocławek
WO wąbrzeski - Wąbrzeźno
ZN żniński – Żnin 

 • for contacts with other stations 1 pt. on SSB, 2 pts. on CW.

Final score is a sum of points for correct contacts. There’s no multiplier.

 

9. Categories (All categories - MIX):

A – Individual stations from Kuyavian-Pomeranian voivodeship.
B – Club stations from Kuyavian-Pomeranian voivodeship
C – SWL stations from Kuyavian-Pomeranian voivodeship
D – Other polish individual stations
E – Other polish club stations
F – Other polish individual and club SWL stations
G – Foreign individual and club stations
H Foreign individual and club SWL stations

CHECKLOG - log only for control (log will remain unclassified)

 • Participant can classify himself only in one category

 • Committee stations will not be classified.

 • CONTEST” line of the Cabrillo header should be second from the top and should contain following sentence: URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY

 • Logs with 10 and less contacts will be used only for checking and will be automatically moved to CHECKLOG category.

 • SWL stations can report one station not more than 4 times (2 modes per band: on 80m CW and SSB and on 40m CW and SSB)

10. Contact will not be correct in case of:

 • being made outside the contest time period

 • being repeated on the same band using the same mode

 • inconsistency of QSO details between both logs or time difference bigger than 5 minutes

 • localization change during the contest

 • use of more than one OWN call sign and sending more than one log one for basic call sign, second for contest or special call sign

 • QSO between stations at the same location or with the same operator. (QSO „between YOU and YOU”)

 • absence of correspondent log

 • CROSS-BAND or/and CROSS-MODE QSO

Remark!

Any inconsistency between logs will cause points not being accounted for both stations.

 

11. Awards:

In connection with pro-ecological activities since 2020:

- for taking places from I to V in individual groups E-AWARD diplomas (in PDF format).
- Individual competition certificates (in PDF format) will be sent to all competition participants who send the log within the required deadline.

Warning!
If there are stations with the same number of points at places awarded with the E-AWARD diploma, then the order of stations in a given category is determined,
according to the rule of smaller number of unsuccessful QSOs or earlier sending the log.

 

12. Contest log (no need to count points):

For logging we recommend DQR_Log written by Marek SP7DQR, which you can download from: http://sp7dqr.pl/download/download.php?id=91
Log with all times in UTC – a Cabrillo format file (*.cbr , *.log) with your call sign as a name i.e.
sp2pby.cbr or sp2zao_p.log (small letters only) should be sent to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. not later than 7 days after the contest. Email subject should contain contest name abbreviation and the call sign you’ve been using during the contest i.e. UMB SP2PBY or UMB SP2ZAO/P, Log should be attached in Cabrillo file.

13. Contest results:

Results will be calculated 40 days after the contest and published at http://ot04.pl/index.php/zawody-umb Any possible claim can refer only to mistakes made during points calculation (it can’t refer to an operator error in delivered logs) and should be directed to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. within three days of the publication of the initial results. After that period published results become official and no claim will be accepted.

14. Committee decisions are final and are not a subject to appeal.

 

WE INVITE YOU TO PARTICIPATE IN THE CONTEST

Contest committee:

1. Prezes Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy – head of the commission

2
. A delegated member of the PZK Regional Branch in Bydgoszcz - a member of the commission

 

 

 


 

 

********************************************************

RAPORT:    WYNIKI ZAWODÓW
ZAWODY:    URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY - EDYCJA'2021
DATA ZAWODÓW: 2021-04-17
KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

********************************************************


BRAK LOGU - Stacje nieklasyfikowane
========================================================
SN9J 


CHECKLOG - Stacje nieklasyfikowane 
(logi tylko do kontroli):
========================================================
3Z0WARD DR2C SP2ALT SP2JP SP5KP SQ5JD


A - Klasyfikacja stacji indywidualnych z woj kujawsko-pomorskiego:
======================================================
| LP. | ZNAK    | QSO | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+--------+
|  1 | SP2CA   |  87 |  79 | 90.8 |  109 |
|  2 | SP2DKI   |  59 |  49 | 83.1 |  80 |
|  3 | SP2MKT   |  49 |  43 | 87.8 |  71 |
|  4 | SP2OFW   |  69 |  61 | 88.4 |  69 |
|  5 | SP2X    |  66 |  55 | 83.3 |  68 |
|  6 | SP2BP   |  52 |  48 | 92.3 |  55 |
|  7 | SP2BZ   |  52 |  48 | 92.3 |  54 |
|  8 | SP2RCH   |  42 |  41 | 97.6 |  46 |
|  9 | SP2JBJ   |  33 |  27 | 81.8 |  35 |
| 10 | SP2MKE   |  30 |  21 | 70.0 |  25 |
| 11 | SP2TDI   |  21 |  19 | 90.5 |  22 |
| 12 | SP2IM   |  22 |  17 | 77.3 |  19 |


B - Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego:
======================================================
| LP. | ZNAK    | QSO | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+--------+
|  1 | SP2PIK   |  77 |  70 | 90.9 |  86 |
|  2 | SP2ZCI   |  4 |  4 | 100.0 |   6 |


D - Klasyfikacja polskich stacji indywidualnych:
======================================================
| LP. | ZNAK    | QSO | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+--------+
|  1 | SP9H    |  96 |  90 | 93.8 |  129 |
|  2 | SP3MKS   |  90 |  86 | 95.6 |  127 |
|  3 | SP5GDY   |  84 |  79 | 94.0 |  119 |
|  4 | SQ2DYF   |  83 |  78 | 94.0 |  116 |
|  5 | SP9EMI   |  79 |  74 | 93.7 |  114 |
|  6 | SP4DNX   |  71 |  68 | 95.8 |  109 |
|  7 | SP4AWE   |  81 |  73 | 90.1 |  106 |
|  8 | SP4W    |  81 |  68 | 84.0 |  103 |
|  9 | SO4P    |  74 |  68 | 91.9 |  101 |
| 10 | SP9BCH   |  58 |  56 | 96.6 |  87 |
| 11 | SQ5AKY   |  73 |  72 | 98.6 |  83 |
| 12 | 3Z3AHK   |  73 |  70 | 95.9 |  83 |
| 13 | SN5Z    |  61 |  53 | 86.9 |  80 |
| 14 | SP7RFF   |  73 |  68 | 93.2 |  78 |
| 15 | SP9SDR   |  66 |  64 | 97.0 |  77 |
| 16 | SP5FHF   |  44 |  42 | 95.5 |  71 |
| 17 | SP9SMD   |  65 |  61 | 93.8 |  71 |
| 18 | SQ7CGN   |  65 |  59 | 90.8 |  71 |
| 19 | SP7FGA   |  58 |  53 | 91.4 |  70 |
| 20 | SP2AYC   |  50 |  44 | 88.0 |  68 |
| 21 | SQ6NDC   |  61 |  58 | 95.1 |  67 |
| 22 | SQ9IWS   |  57 |  55 | 96.5 |  64 |
| 23 | SN4D    |  44 |  39 | 88.6 |  61 |
| 24 | SP3OKS   |  50 |  49 | 98.0 |  58 |
| 25 | SP8CHI   |  52 |  51 | 98.1 |  58 |
| 26 | SP5QWJ   |  48 |  46 | 95.8 |  54 |
| 27 | SQ9DXT   |  47 |  45 | 95.7 |  52 |
| 28 | SO1MK   |  48 |  45 | 93.8 |  52 |
| 29 | SP4GED   |  49 |  43 | 87.8 |  51 |
| 30 | SP3VT   |  24 |  22 | 91.7 |  50 |
| 31 | SQ9PCO   |  48 |  42 | 87.5 |  49 |
| 32 | 3Z90DZC  |  50 |  39 | 78.0 |  47 |
| 33 | SP9MDY   |  24 |  21 | 87.5 |  46 |
| 34 | SP8BXL   |  30 |  22 | 73.3 |  46 |
| 35 | SP9PAP   |  42 |  39 | 92.9 |  45 |
| 36 | SQ1NXW   |  40 |  37 | 92.5 |  44 |
| 37 | SP8OOB   |  45 |  38 | 84.4 |  41 |
| 38 | SP5DJ   |  41 |  37 | 90.2 |  41 |
| 39 | SP9WZO   |  39 |  35 | 89.7 |  38 |
| 40 | SP8WH   |  36 |  34 | 94.4 |  38 |
| 41 | SP4SAF   |  37 |  34 | 91.9 |  37 |
| 42 | SP5ES   |  37 |  32 | 86.5 |  36 |
| 43 | SP8FO   |  33 |  33 | 100.0 |  35 |
| 44 | SP4SP   |  33 |  30 | 90.9 |  34 |
| 45 | SP9JTZ   |  32 |  29 | 90.6 |  32 |
| 46 | SP2TQQ   |  25 |  24 | 96.0 |  30 |
| 47 | SQ9PPT   |  27 |  25 | 92.6 |  29 |
| 48 | SP9PD   |  30 |  24 | 80.0 |  27 |
| 49 | SQ8NGO   |  23 |  22 | 95.7 |  27 |
| 50 | SP3FTA   |  26 |  25 | 96.2 |  27 |
| 51 | SO5MAX   |  21 |  20 | 95.2 |  26 |
| 52 | SN9CZ   |  22 |  18 | 81.8 |  22 |
| 53 | SP6EO   |  21 |  18 | 85.7 |  21 |
| 54 | SP9MS   |  19 |  18 | 94.7 |  18 |
| 55 | HF7ST   |  13 |  13 | 100.0 |  13 |


E - Klasyfikacja polskich stacji klubowych:
======================================================
| LP. | ZNAK    | QSO | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+--------+
|  1 | SP9KDA   |  94 |  89 | 94.7 |  123 |
|  2 | SP4KHM   |  83 |  78 | 94.0 |  109 |
|  3 | SP7PGK   |  72 |  68 | 94.4 |  104 |
|  4 | SP3PJY   |  74 |  68 | 91.9 |  81 |
|  5 | HF100HCH  |  68 |  60 | 88.2 |  70 |
|  6 | SP5PAT   |  62 |  60 | 96.8 |  68 |
|  7 | SP9KJU   |  44 |  41 | 93.2 |  57 |
|  8 | SO5O    |  44 |  43 | 97.7 |  50 |
|  9 | SP3POB   |  40 |  38 | 95.0 |  42 |
| 10 | SN1I    |  32 |  30 | 93.8 |  34 |


F - Klasyfikacja polskich stacji nasłuchowych:
=====================================================
| LP. | ZNAK    | HRD | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+-------+
|  1 | SP9-31-044 |  30 |  26 | 86.7 |  31 |


G - Klasyfikacja zagranicznych stacji indywidualnych i klubowych:
======================================================
| LP. | ZNAK    | QSO | zal. | % popr | Wynik |
+-----+------------+-------+-------+--------+--------+
|  1 | UR4PWC   |  71 |  68 | 95.8 |  94 |


---------------------------------------------------------------

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Bydgoski Oddział Terenowy PZK
PATRONAT      : Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

----------------------------------------------------------------

LOGS ANALYSIS-BY: CrossChecker Ver 1.2.3.0 by (C) SP7DQR
         Punktator by (C) SP2ALT

-----------------------------------------------------------------

 

 

*****************************************************************************

RAPORT:    WYNIKI ZAWODÓW
ZAWODY:    URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY - EDYCJA'2020
DATA ZAWODÓW: 2020-04-19
KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*****************************************************************************


BRAK LOGU - Stacje nieklasyfikowane
=============================================================================
SP4W SP9KW SQ8LUP SP8KAF SQ7MSQ 


CHECKLOG - Stacje nieklasyfikowane (logi tylko do kontroli):
=============================================================================
SP6-01-445 SN1T SN2S SO5MAX SP1GZF SP2JMR SP2TQQ SP2X SP3CW SP7IVO SP8FB SP9JL      


A - Klasyfikacja stacji indywidualnych z woj kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2CA         A     102     95   93,14%       153
SP2DKI         A      97     91   93,81%       152
SP2WKB         A      87     83   95,40%       122
SP2MKT         A      59     55   93,22%       108
SQ2KLZ         A      72     69   95,83%        89
SQ2EAN         A      64     60   93,75%        78
SP2TDI         A      50     49   98,00%        71
SP2JBJ         A      56     53   94,64%        69
SP2IM         A      50     47   94,00%        69
SP2DDV         A      52     45   86,54%        65
SQ2DYL         A      45     43   95,56%        63
SP2BZ         A      42     41   97,62%        53
SP2JBA         A      38     36   94,74%        46
SP2BP         A      36     33   91,67%        39
SP2MKI         A      19     15   78,95%        34

B - Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2ZCI         B      40     37   92,50%        55

D - Klasyfikacja polskich stacji indywidualnych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP5GDY         D      96     91   94,79%       162
SP4AWE         D     106     97   91,51%       161
SP3MKS         D      99     94   94,95%       160
SQ2DYF         D     100     92   92,00%       156
SP3CYY         D     101     90   89,11%       152
SP1D          D     100     90   90,00%       151
SP9H          D      93     87   93,55%       150
SP4HHI         D      95     86   90,53%       144
SP2XX         D      83     75   90,36%       131
SQ5AKY         D      84     79   94,05%       111
SP6TGI         D      70     62   88,57%       109
SP5ENG         D      70     63   90,00%       108
SQ9ITA         D      80     77   96,25%       107
SQ7CGN         D      82     75   91,46%       107
SP9G          D      73     64   87,67%       104
SP8M          D      78     74   94,87%       102
SP4JSJ         D      74     69   93,24%        99
SP3OKS         D      64     63   98,44%        96
SN6N          D      68     65   95,59%        95
SQ5ABG         D      71     65   91,55%        93
SQ7OFL         D      66     63   95,45%        87
SQ5ABF         D      65     61   93,85%        87
SP2MW         D      40     39   97,50%        86
SP3VT         D      42     39   92,86%        86
SP9MAN         D      63     61   96,83%        85
SQ6NDC         D      60     57   95,00%        83
SP7CF         D      39     36   92,31%        80
SQ1NXW         D      57     55   96,49%        79
SP7FGA         D      51     48   94,12%        79
SQ6NSG         D      62     58   93,55%        78
SP8FO         D      60     56   93,33%        74
SQ8PIW         D      56     53   94,64%        71
SQ9PPT         D      55     52   94,55%        68
SP8BXL         D      37     31   83,78%        68
SP4GAP         D      40     39   97,50%        67
SQ7M          D      50     37   74,00%        67
SQ9DXT         D      59     52   88,14%        66
SP5QWJ         D      51     47   92,16%        63
SP9WZO         D      52     46   88,46%        62
SP4SP         D      51     42   82,35%        60
SQ7SAX         D      46     43   93,48%        59
SP5FHF         D      28     27   96,43%        58
SP4CPQ         D      44     39   88,64%        55
SP9MDY         D      26     23   88,46%        50
SN9CZ         D      31     27   87,10%        45
SP5GEO         D      33     30   90,91%        42
SQ2GXO         D      21     20   95,24%        40
HF7ST         D      32     28   87,50%        40
SP8CHI         D      31     29   93,55%        39
SP3FTA         D      28     26   92,86%        38
SP3JP         D      34     30   88,24%        38
SP2EKO         D      28     24   85,71%        38
SQ3MZ         D      35     33   94,29%        37
SQ8TUR         D      37     31   83,78%        37
SP9NLU         D      23     15   65,22%        32
SQ9BDB         D      25     25   100,00%        31
SP6EO         D      21     20   95,24%        30
SP3BES         D      18     16   88,89%        29
SP9CCA         D      18     13   72,22%        28
SP1XM         D      14     13   92,86%        27
SP2UUU         D      13     12   92,31%        20

E - Klasyfikacja polskich stacji klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP3ZHP         E     104     97   93,27%       167
SP4KAI         E     101     91   90,10%       150
SP4KHM         E     101     89   88,12%       144
SP7PGK         E      84     78   92,86%       131
SP9KJU         E      66     60   90,91%       102
SP3KWA         E      56     53   94,64%       100
SN1N          E      55     49   89,09%        96
SN7X          E      81     68   83,95%        92
SP5PDA         E      67     63   94,03%        87
SP3ZCS         E      60     57   95,00%        81
SP3KEY         E      47     44   93,62%        60
SP5ZIP         E      40     39   97,50%        58
SP3POB         E      25     24   96,00%        30

F - Klasyfikacja polskich stacji nasłuchowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP7-15-053       F      40     35   87,50%        89
SP5-250-951      F      58     32   55,17%        73
SP9-31044       F      25     23   92,00%        51
SP9-28038       F      28     24   85,71%        45

G - Klasyfikacja zagranicznych stacji indywidualnych i klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
DJ0IF         G      40     38   95,00%        74
UR4WG         G      45     40   88,89%        54

-----------------------------------------------------------------------------

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Bydgoski Oddział Terenowy PZK
PATRONAT      : Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

-----------------------------------------------------------------------------

LOGS ANALYSIS-BY: CrossChecker Ver 1.2.3.0 by (C) SP7DQR

-----------------------------------------------------------------------------

RAPORT CREATED-BY: ContestScoreAutoCalc Ver 0.4.2.0 by (C) SP2RIQ

 

 

*****************************************************************************

RAPORT:    WYNIKI ZAWODÓW
ZAWODY:    URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY - EDYCJA'2019
DATA ZAWODÓW: 2019-04-20
KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*****************************************************************************


BRAK LOGU - Stacje nieklasyfikowane
=============================================================================
SP8SMA SP6NDC UR5WG 


CHECKLOG - Stacje nieklasyfikowane (logi tylko do kontroli):
=============================================================================
3Z3AHK SN9MT SO5MAX SP2BP SP2JBJ SP2ZCI SP3BES SP5BMU UW1WU     


A - Klasyfikacja stacji indywidualnych z woj kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2MKT         A      40     38   95,00%        70
SP2ILQ         A      38     36   94,74%        52
SQ2SM         A      33     31   93,94%        49
SP2BZ         A      28     26   92,86%        38
SP2IM         A      32     26   81,25%        38
SP2FP         A      21     21   100,00%        27

B - Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2KPD         B      52     50   96,15%        89
HF9ZPM         B      53     52   98,11%        87
SP2PIK         B      49     45   91,84%        73
SN2X          B      42     41   97,62%        65

C - Klasyfikacja stacji nasłuchowych z woj. kujawsko pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP-169301       C      26     18   69,23%        68

D - Klasyfikacja polskich stacji indywidualnych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP3MKS         D      56     53   94,64%        98
SP4AWE         D      51     48   94,12%        91
SP4HHI         D      51     48   94,12%        90
SP2MW         D      48     44   91,67%        88
SP9EMI         D      37     37   100,00%        70
SP9MDY         D      34     34   100,00%        69
SQ5AKY         D      45     44   97,78%        68
SQ7CGN         D      46     44   95,65%        68
SQ7SAU         D      43     41   95,35%        67
SQ6NDC         D      41     38   92,68%        64
SP5TE         D      46     39   84,78%        63
SP6MN         D      38     36   94,74%        60
SP1GA         D      39     37   94,87%        57
SQ3MZ         D      32     29   90,63%        47
SQ9BDB         D      25     25   100,00%        43
SP9BCH         D      23     22   95,65%        41
SQ5TDZ         D      19     19   100,00%        33
SP6TGI         D      15     13   86,67%        32
SQ8PIW         D      22     21   95,45%        31
SP5FHF         D      16     13   81,25%        30
SP3TYJ         D      19     19   100,00%        29
SP8FO         D      21     20   95,24%        28
SP9RCF         D      15     15   100,00%        25
SQ5IXA/4        D      14     13   92,86%        17
SQ8HPR         D      12     12   100,00%        16
SQ3NMV         D      10     7   70,00%        11

E - Klasyfikacja polskich stacji klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP9KDA         E      57     55   96,49%       101
SP9YGD         E      60     56   93,33%       100
SP4KHM         E      52     51   98,08%        94
SP9YFF         E      45     43   95,56%        69
SN75PW         E      33     32   96,97%        54
SP3PJY         E      36     34   94,44%        54
SP9KJU         E      32     30   93,75%        52

F - Klasyfikacja polskich stacji nasłuchowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP7-003-24       F      28     20   71,43%        72
SP9-31044       F      21     17   80,95%        62

G - Klasyfikacja zagranicznych stacji indywidualnych i klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
UR4WG         G      32     26   81,25%        45

-----------------------------------------------------------------------------

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Bydgoski Oddział Terenowy PZK
PATRONAT      : Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

-----------------------------------------------------------------------------

RAPORT CREATED-BY: ContestScoreAutoCalc Ver 29.4.1.9 by (C) SP2RIQ

 


 

 

 

 

 

*****************************************************************************

RAPORT:    WYNIKI ZAWODÓW
ZAWODY:    URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY - EDYCJA'2018
DATA ZAWODÓW: 2018-04-21
KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*****************************************************************************


BRAK LOGU - Stacje nieklasyfikowane
=============================================================================
SQ3ST SP8GK 


CHECKLOG - Stacje nieklasyfikowane (logi tylko do kontroli):
=============================================================================
HF40CUF SP3CW SP5FHF/5 SP7P SP9H SP9YFF    


A - Klasyfikacja stacji indywidualnych z woj kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
HF0DKI         A      63     57   90,48%        97
3Z1ESH         A      45     40   88,89%        56
SP2SGT         A      29     24   82,76%        38
SP2BZ         A      25     24   96,00%        34
SP2REC         A      26     23   88,46%        33
SP2JNV         A      25     24   96,00%        32
SP2JBJ         A      21     19   90,48%        31
SP2KOW         A      15     14   93,33%        22
SP2BP         A      19     13   68,42%        21
SP2RXV         A      11     10   90,91%        14
SQ2FRQ         A      16     10   62,50%        14

B - Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2KPD         B      64     58   90,63%        97
SN2X          B      50     45   90,00%        71
HF90ZDH        B      18     14   77,78%        20

C - Klasyfikacja stacji nasłuchowych z woj. kujawsko pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP2QVS         C      15     13   86,67%        41

D - Klasyfikacja polskich stacji indywidualnych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SQ2DYF         D      60     54   90,00%        96
SP1NQN         D      64     56   87,50%        96
SP4HHI         D      58     53   91,38%        91
SP6JOE         D      59     53   89,83%        89
SP7FGA         D      46     40   86,96%        69
SP1GA         D      49     44   89,80%        68
SQ7SAU         D      47     44   93,62%        66
SQ7CGN         D      51     43   84,31%        65
SP4JSJ         D      44     42   95,45%        62
SP8FB         D      43     33   76,74%        51
SP6RTV         D      36     32   88,89%        50
SQ5AKY         D      43     33   76,74%        49
3Z3AHK         D      35     32   91,43%        48
SQ6NDC         D      38     33   86,84%        47
SQ7SAX         D      34     32   94,12%        44
SQ8PIW         D      35     32   91,43%        42
SP3FTA         D      31     28   90,32%        40
SP5BMU         D      21     18   85,71%        40
SQ9PCA         D      32     26   81,25%        36
SP9MZX         D      25     21   84,00%        35
SP9WZO         D      25     23   92,00%        29
SP2MGR         D      14     13   92,86%        28
SP9MDY         D      8     7   87,50%        16
SQ8W          D      18     14   77,78%        16

E - Klasyfikacja polskich stacji klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP4KHM         E      63     56   88,89%        93
SP9KJU         E      49     45   91,84%        79
SP5XHJ         E      44     40   90,91%        66
SP9SPJ         E      41     39   95,12%        64
SP3PJY         E      45     40   88,89%        58
SO100ZHP        E      46     38   82,61%        52
SN43RP         E      43     37   86,05%        51
SP315PAF        E      34     31   91,18%        47
SP5PAT         E      27     26   96,30%        34
SP6PZG         E      16     14   87,50%        26

F - Klasyfikacja polskich stacji nasłuchowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP7-003-24       F      28     26   92,86%        88
SP9-31044       F      26     21   80,77%        52
SP4-208        F      17     16   94,12%        48

G - Klasyfikacja zagranicznych stacji indywidualnych i klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
LY2MM         G      47     44   93,62%        76
LY4ZZ         G      41     33   80,49%        63
UR4WG         G      41     36   87,80%        54

-----------------------------------------------------------------------------

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Bydgoski Oddział Terenowy PZK
PATRONAT      : Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

-----------------------------------------------------------------------------

RAPORT CREATED-BY: ContestScoreAutoCalc Ver 0.4.1.8 by (C) SP2RIQ

 

 

 

*****************************************************************************

RAPORT:    WYNIKI ZAWODÓW
ZAWODY:    URODZINY MIASTA BYDGOSZCZY - EDYCJA'2017
DATA ZAWODÓW: 2017-04-15
KONTAKT:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*****************************************************************************


BRAK LOGU - Stacje nieklasyfikowane
=============================================================================
DM3SCK SP7M 


CHECKLOG - Stacje nieklasyfikowane (logi tylko do kontroli):
=============================================================================
SP0P SP2GUC SP2RIQ SP4DNX   


A - Klasyfikacja stacji indywidualnych z woj kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2QG         A      94     86   91,49%       148
SP2CA         A      90     83   92,22%       136
HF60IU         A      58     51   87,93%        96
SP2FTL         A      70     65   92,86%        89
SP2JP         A      55     51   92,73%        89
SP2JMR         A      63     55   87,30%        83
SP2X          A      65     51   78,46%        82
SP2REC         A      57     54   94,74%        80
SP2IM         A      44     42   95,45%        62
SP2SGT         A      36     30   83,33%        46
SP2FMN         A      19     17   89,47%        40

B - Klasyfikacja stacji klubowych z woj. kujawsko-pomorskiego:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP2KPD         B      85     81   95,29%       144
SP2PBM         B      70     69   98,57%       103
SP2KCW         B      67     67   100,00%        99
SP2PBY         B      49     44   89,80%        66
SP2PUT         B      37     36   97,30%        50
SP2ZCI         B      21     18   85,71%        30

D - Klasyfikacja polskich stacji indywidualnych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP3MEP         D      98     94   95,92%       166
SP4AWE         D      90     85   94,44%       147
SP9A          D      89     80   89,89%       145
SP9GFI         D      80     77   96,25%       135
SP2XX         D      77     74   96,10%       133
SP4GHL         D      77     71   92,21%       130
SP5ELA/8        D      85     79   92,94%       126
SO3O          D      77     71   92,21%       124
SP6JOE         D      68     61   89,71%       117
SQ2KLU/2        D      70     64   91,43%       111
SP4RKZ         D      71     67   94,37%       109
3Z3AHK         D      74     69   93,24%       101
SP9MAN         D      68     66   97,06%        96
SN6N          D      66     66   100,00%        94
SO5MAX         D      65     60   92,31%        90
SP8BA         D      68     62   91,18%        88
SQ9PCA         D      69     62   89,86%        88
SP3EA         D      59     54   91,53%        82
SQ6IYS         D      52     52   100,00%        78
SQ5OBV         D      53     50   94,34%        78
SQ7M          D      59     54   91,53%        76
SQ9KWY         D      56     56   100,00%        74
SP5FHF         D      48     43   89,58%        74
SP8P          D      54     51   94,44%        73
SQ4OL         D      50     45   90,00%        71
SP2MHD         D      28     27   96,43%        66
SQ7SAU         D      47     45   95,74%        65
SP9CCA         D      26     25   96,15%        64
SP9FRZ         D      44     42   95,45%        64
SP9XWL         D      43     43   100,00%        63
SQ4JUM         D      42     39   92,86%        63
SQ9IAB         D      51     47   92,16%        63
SQ8PIW         D      50     46   92,00%        60
SP5JTW         D      45     44   97,78%        58
SQ8AL         D      41     39   95,12%        57
SQ9DXT         D      40     40   100,00%        56
SQ4FDK         D      38     36   94,74%        56
SQ1NXW         D      36     36   100,00%        54
SP2ALT         D      35     34   97,14%        54
SQ8MFB         D      41     38   92,68%        52
SP9S          D      37     37   100,00%        49
SP7LIE         D      23     20   86,96%        46
SQ7LQJ         D      31     29   93,55%        45
SQ9ITA         D      33     31   93,94%        41
SP9MDY         D      16     15   93,75%        40
SP2UUU         D      24     22   91,67%        34
SQ5AKY         D      28     25   89,29%        33
SQ9BDB         D      25     24   96,00%        32
SQ8SET         D      23     20   86,96%        30
SQ7SAX         D      19     18   94,74%        26
SQ9IWS         D      20     19   95,00%        25
SP9TBT         D      19     14   73,68%        20

E - Klasyfikacja polskich stacji klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
SP9KDA         E      99     98   98,99%       168
SP3PWL         E      96     88   91,67%       154
SP9ZHR         E      86     82   95,35%       140
SP4KCF         E      83     77   92,77%       136
SP4KHM         E      75     72   96,00%       111
SP7PGK         E      71     67   94,37%        99
SP9KJU         E      30     28   93,33%        56
SP1KJK         E      30     27   90,00%        43
SP9JTZ         E      20     18   90,00%        24
SP9KUP         E      23     21   91,30%        23

F - Klasyfikacja polskich stacji nasłuchowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   SWL_SUM  SWL_PASS SWL_PASSED    SCORE_SUM
SP7-003-24       F      37     37   100,00%       132
SP4-208        F      10     10   100,00%        32

G - Klasyfikacja zagranicznych stacji indywidualnych i klubowych:
=============================================================================
CALL      CATEGORY   QSO_SUM  QSO_PASS QSO_PASSED    SCORE_SUM
UR4WG         G      49     42   85,71%        71

-----------------------------------------------------------------------------

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Bydgoski Oddział Terenowy PZK
PATRONAT      : Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK

-----------------------------------------------------------------------------

RAPORT CREATED-BY: ContestScoreAutoCalc Ver 0.6.1.6 by (C) SP2RIQ